شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ - 23 Jun 2018
کارخانجات تولید رنگ و شیمیایی و مواد پتروشیمی