توليد ايرانی 18 خرداد 1398 ساعت 16:48 http://www.tolideirani.com/news/8529/۸۰-هزار-تن-گندم-اندیمشک-تولید -------------------------------------------------- عنوان : ۸۰ هزار تن گندم در اندیمشک تولید شد -------------------------------------------------- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک گفت: با توجه به سطح زیر کشت گندم اندیمشک پیش بینی می‌شود امسال میزان تولید گندم در شهرستان به حدود ۸۰ هزار تن برسد. متن : به گزارش تولید ایرانی؛ سید هدایت اله موسوی اظهار داشت: امسال بیش از36هزارهکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک دربخش هایمختلف شهری و روستایی به کشت گندم دیم و آبی، اختصاصیافتهاست. وی با اشاره به ظرفیت کشت و تولید گندم در شهرستان اندیمشک، گفت: گندم یکی ازمهم ترینمحصولات و تولیدات کشاورزی استان خوزستان و شهرستان اندیمشک بوده و به همین جهت توجه به تولید و کشت آن در شهرستان اندیمشک ضروری است. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشکبابیاناینکهسال گذشته حدود67هزارتن گندم در شهرستان کشت و روانه بازارمصرفشدهاست، عنوان کرد: با توجه به سطح زیر کشت گندم اندیمشکپیشبینیمی شودامسال میزان تولید گندم در شهرستان به حدود80هزارتن برسد. وی با اشاره به فعالیت100کمباین برای برداشت محصولتولیدشدهگندم شهرستان اندیمشک، افزود: امسال نیز پست قرنطینه کمباین مهاجر استان خوزستان در شهرستان اندیمشک فعالیت خود را آغاز و بیش ازیکهزارکمباین از خدماتپیشبینیشدهدر این مرکز، استفاده کردند. موسوی با اشاره به ممنوعیت آتش زدن اراضی کشاورزی پس از برداشت محصول گندم، بیان کرد: کشاورزان با آتش زدن اراضی کشاورزی خود عمر زمین را برای کشت محصولات کشاورزی کاهش داده و زمینه را برای ایجاد خطراتزیستمحیطیو احتمال بروز حوادث مختلف، فراهم می کنند. ویبابیاناینکهآموزش وفرهنگسازیدر این زمینه ضروری است، گفت: جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک با استفاده از تمامظرفیت هایخود برای آموزش کشاورزان استفاده و امسال شاهد کاهش آتش زدن اراضی کشاورزی پس از برداشت گندم در شهرستان اندیمشک هستیم. ویبابیاناینکهامسال حدود70هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان اندیمشک باهدفحمایت از کشاورزان و با همکاری مسئولان و کشاورزان شهرستان و استان خوزستان خریداریشدهاست،خاطرنشانکرد: با این حجم خرید، فرصت سودجویی از افراد متخلف گرفته و از کشاورزان شهرستان حمایت و خدماتموردنیازآنانتأمینشده است. موسوی با اشاره بهاینکهتوفان و بارندگیماه هایاخیر به6هزار هکتاراز مزارع گندم اندیمشکدربخشمرکزی و الوار گرمسیری بین40تا100درصد خسارت وارد کرده است، عنوان کرد: تعیین و پرداخت خسارت کشاورزان شهرستان اندیمشک درکم ترین زمان ممکن انجاممی شود.